คำแนะนำการขอหนังสือรับรอง มีขั้นตอนดังนี้
                    1. การขอหนังสือรับรองฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ขอต้องเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
                    2. เข้า website ที่ URL: http://huso.pn.psu.ac.th >> ไปที่เมนู "ระบบสารสนเทศ" >> เลือกเมนู "ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา/ผลการเรียน/ความประพฤติ"
                    3. จากนั้น เข้าสู่ระบบและทำรายการให้ครบถ้วนจนเสร็จเรียบร้อย
                    4. นักศึกษาสามารถติดตามผลของคำร้องที่ขอ ผ่านทางระบบนี้ (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเอกสารที่ขอ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ คุณนุสรา เจะดือเระ)

LOG-IN

รหัสนักศึกษา

กรุณากรอกรหัสนักศึกษา

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนครบ 13 หลัก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : คุณนุสรา เจะดือเระ: 3013
พัฒนาระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี