hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
25 พ.ค. 60 รับสมัครนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยน ณ Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (อ่าน:78)
23 พ.ค. 60 แจ้งงดจ่ายการแสไฟฟ้าในอาคาร 50 (อ่าน:17)
22 พ.ค. 60 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The 5th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2017) ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 13 ส.ค. 2560 ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย (อ่าน:361)
18 พ.ค. 60 ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งเตือนระมัดระวังโปรแกรมไวรัส เรียกค่าไถ่ Wana DecryptOr (อ่าน:14)
10 เม.ย. 60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ มูลนิธิเกาหลี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ (อ่าน:215)

22 พ.ค. 60 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา (อ่าน:387)
03 มี.ค. 60 ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา (สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 1 อัตรา / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา / สาขาภูมิศาสตร์ 1 อัตรา / สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา) (อ่าน:721)
01 มี.ค. 60 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาภาษาไทย 3 อัตรา / สาขาวิชาภาษษอาหรับ 1 อัตรา / สาขาประวัติศาสตร์ 1 อัตรา) (อ่าน:893)
17 ก.พ. 60 ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (อ่าน:157)
25 ม.ค. 60 ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย (อ่าน:278)

สารสีขาว
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
1078824