hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
09 มิ.ย. 63 ประกาศ !! 18 หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ รับสมัคร 9-13 มิถุนายน 2563 (อ่าน:153)
08 พ.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (ยืนยันสิทธิ์ 8-9 พฤษภาคม 2563 นี้) (อ่าน:222)
15 เม.ย. 63 สารจากคณบดี ถึงผู้ปกครองนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน:205)
10 เม.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตาภูมิภาค (ยืนยันสิทธิ์ 22-23 เมษายน 2563 นี้) (อ่าน:190)
07 เม.ย. 63 ประกาศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี งดสอบสัมภาษณ์ใน TCAS รอบที่ 2 รอบโควตาภูมิภาค ประจำปี 2563 (อ่าน:129)

27 ก.พ. 63 ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 ทุกบ่ายวันพุธ (อ่าน:124)
21 ม.ค. 63 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมพลังบุคลากรภาษาไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้" ระหว่างวันที่ 21–23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (อ่าน:582)
11 พ.ย. 62 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ACADEMIC PROMOTION & TENURE Workshop กิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ภายในคณะ ระหว่างวันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมภาควิชา คณมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี (อ่าน:226)
05 พ.ย. 62 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอาหรับแก่ครูและอาจารย์ผู้สอนภาษาอาหรับในประเทศไทย วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ (อ่าน:303)
16 พ.ย. 61 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการหน่วยวิจัยวิทยาเขตสัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี ปี 2562 (อ่าน:621)

09 ก.ค. 63 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน [ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ] (อ่าน:20)
09 ก.ค. 63 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้คณะ ครั้งที่ 1/2563 [ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ] (อ่าน:42)
04 มิ.ย. 63 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟห้องปฏิบัติการทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (50227) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน:61)
01 มิ.ย. 63 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 3728 สาขาวิชาพัฒนาสังคม (อ่าน:516)
10 มี.ค. 63 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท (อ่าน:758)

ศูนย์ภาษาไทย
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
การจัดการความรู้
3260900