hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
12 เม.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ "โครงการรับสมัครตรงสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ฯ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชามานุษยวิทยา" โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน:115)
14 มี.ค. 59 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. (อ่าน:98)
09 มี.ค. 59 ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเรียงความประกวดในหัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนันสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559 ชิงเงินรางวัลสูงสุด 10,000 บาท (อ่าน:132)
07 มี.ค. 59 ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรมทางวิชาการ ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 (อ่าน:77)
04 มี.ค. 59 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าวิชาโทปี 2558 ครั้งที่ 2 (อ่าน:238)

12 ก.พ. 59 หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย กำหนดจัดโครงการ After Lunch Talk เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ จำนวน 3 รุ่น (อ่าน:119)
10 ก.พ. 59 ขอเชิญร่วมส่งบทความและเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10 “ความคลุมเครือ ความเคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนในมนุษยศาสตร์” ระหว่างวันที่ 19.20 กันยายน 2559 (อ่าน:201)
10 ม.ค. 59 ขอเชิญร่วมโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (อ่าน:168)
10 ม.ค. 59 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ HRMIS และโปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย PRPM (อ่าน:93)
04 ม.ค. 59 ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “เขียน Proposal ให้ได้ทุน” (อ่าน:158)

cover
วารสารวิชาการ หน่วยวิจัย หน่วยบริการวิชาการ หน่วยแผนและประกันคุณภาพ หน่วยบัณฑิตศึกษา หน่วยประกันคุณภาพ
336993
1317
3580
18942
294701
96427
88849
hs footer
Go to top