hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
22 ก.ย. 59 [Update] กำหนดการเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน:3680)
14 ก.ย. 59 ข่าวงานประชุม เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10 ได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ ผู้จัดการ Online (อ่าน:73)
14 ก.ย. 59 ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 15 กันยายน 2559 (อ่าน:40)
07 ก.ย. 59 หน่วยบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม" ในวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องมะปราง ชั้น 2 (อ่าน:59)
07 ก.ย. 59 หน่วยบัณฑิตศึกษา จัดเสวนาบัณฑิตศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องมะปราง ช้น 2 (อ่าน:43)

หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
สารสีขาว
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
ตำรา/ผลงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
755251