hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
25 พ.ค. 65 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาเพื่อเรียนชุดวิชา 428-624 นวัตกรรมสังคมเพื่อการบริหาร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน:52)
12 พ.ค. 65 คณาจารย์จากตัวแทนแต่ละคณะภายใน ม.อ.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด Clip Video Smart Start Idea by GSB Startup (อ่าน:14)
12 พ.ค. 65 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมนำเสนอการดำเนินงานออนไลน์ งาน Show Case Day by GSB Smart Startup Company 2022 (อ่าน:13)
12 พ.ค. 65 ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565 (อ่าน:41)
05 พ.ค. 65 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาเกาหลี แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ฌองส์ ฮวันซึง อาจารย์ประจำคณะการล่ามและการแปล Hankuk University of Foreign Studies (อ่าน:38)

23 มี.ค. 65 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 13/2564 (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา) (อ่าน:108)
23 มี.ค. 65 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 12/2564 (สาขาวิชาพัฒนาสังคม จำนวน 1อัตรา) (อ่าน:83)
23 มี.ค. 65 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 11/2564 (สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา) (อ่าน:56)
16 ธ.ค. 64 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ครั้งที่ 13/2564 (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา) (อ่าน:224)
30 พ.ย. 64 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 12/2564) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา (อ่าน:144)
16 ต.ค. 64 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 11/2564 (สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา) (อ่าน:204)

ศูนย์ภาษาไทย
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
การจัดการความรู้
4450699

https://www.sahipleniyorum.com/ escort bayan https://www.sahipleniyorum.com/belcika-kurdu/ http://www.dancelab.me/ sekabet PDKS sekabet-giris2.com