hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
28 ม.ค. 63 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “2020 EXPERIENCE SWUPL SUMMER PROGRAM” ณ SOUTHWEST UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW (SWUPL) สาธารณรัฐประชาชนจีน (อ่าน:194)
23 ม.ค. 63 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในโครงการโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย คณะมนุษยศาสตร์ฯ TCAS รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน:772)
14 ม.ค. 63 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน:389)
14 ม.ค. 63 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563 (English Camp 2020) (อ่าน:278)
13 ม.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย คณะมนุษยศาสตร์ฯ TCAS รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2563 (กำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่ 20 มกราคม 2563) (อ่าน:891)

27 ก.พ. 63 ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 ทุกบ่ายวันพุธ (อ่าน:12)
21 ม.ค. 63 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมพลังบุคลากรภาษาไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้" ระหว่างวันที่ 21–23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (อ่าน:244)
11 พ.ย. 62 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ACADEMIC PROMOTION & TENURE Workshop กิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ภายในคณะ ระหว่างวันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมภาควิชา คณมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี (อ่าน:124)
05 พ.ย. 62 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอาหรับแก่ครูและอาจารย์ผู้สอนภาษาอาหรับในประเทศไทย วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ (อ่าน:158)
16 พ.ย. 61 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการหน่วยวิจัยวิทยาเขตสัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี ปี 2562 (อ่าน:506)

27 ธ.ค. 62 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา (ตำแหน่งประชาสัมพันธ์) (อ่าน:254)
25 ธ.ค. 62 ผลการสอบคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเลขที่ 503 (ประชาสัมพันธ์) (อ่าน:203)
20 ธ.ค. 62 ผลการสอบคัดเลือกการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเลขที่ 505 (งานด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา/งานเลขานุการภาควิชา) (อ่าน:341)
06 ธ.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (งานประชาสัมพันธ์ + งานบัณฑิตศึกษา) (อ่าน:1519)
11 พ.ย. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (สาขาวิชาประวัติศาสตร์) (อ่าน:1426)

ศูนย์ภาษาไทย
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
การจัดการความรู้
3003487