ประวัติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

01 hs history        

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้รับจัดตั้งขึ้นเป็นคณะลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยจัดตั้งขึ้นตามโครงการที่ได้กำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2517 ในระยะแรกใช้ชื่อว่า คณะมนุษยศาสตร์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2518 ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี 18 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชาและระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดรับนักศึกษา รุ่นแรก เมื่อปีการศึกษา 2518 คณะมีประวัติการจัดตั้ง และการดำเนินงานโดยสังเขป ดังนี้

2518
ตั้งภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาสังคมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก
2521
ทบวงมหาวิทยาลัยยกฐานะหน่วยวิชาบรรณารักษศาสตร์ เป็นภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
2521 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
2525
จัดตั้งภาควิชาปรัชญาและศาสนา
2529
เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2530
เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2533
เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
2534
จัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก (แยกออกจากภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก)
2535
จัดตั้งภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ (แยกออกมาจากภาควิชาสังคมศาสตร์)
2538
จัดตั้งภาควิชาภูมิศาสตร์ (แยกออกมาจากภาควิชาสังคมศาสตร์) เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาปรัชญา
2539
เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2542
เปลี่ยนชื่อภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เป็นภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2543
เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
2547
เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2548
เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
2549
เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
2550
แผนกวิชารัฐศาสตร์ ได้แยกตัวออกไปจัดตั้งเป็นคณะรัฐศาสตร์
2552
เปลี่ยนชื่อภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ เป็น ภาควิชาประวัติศาสตร์
2554
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์
แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา และแขนงวิชาเศรษฐกิจอาเซียน
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ เป็น สาขาวิชาภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
2555
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เป็น แขนงวิชาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
และแขนงวิชาการบัญชี และเปิดสอนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ (สาขาวิชาใหม่)
2560 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรภาษายุโรป (เป็นหลักสูตรรวมกันของภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน)
2561 เปิดสอนภาษาอินโดนีเซียเป็นวิชาโท
2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แบ่งโครงสร้างองค์กรเป็น 4 กลุ่มงาน

1. กลุ่มงานบริหารคณะ แบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อย ดังนี้
      1.1 กลุ่มยุทธศาสตร์และระบบคุณภาพ และสื่อสารองค์กร
      
1.2 กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      
1.3 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
      
1.4 กลุ่มวิชาการ
      
1.5 กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ศิษย์เก่าและการต่างประเทศ

2. กลุ่มงานวิชาการ มีทั้งหมด 21 หลักสูตร ดังนี้
      
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
      
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
      
2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
      
2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
      
2.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
      
2.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
      
2.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
      
2.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
      
2.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
      
2.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
      
2.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรป
      
2.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
      
2.13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
      
2.14 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ
      
2.15 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามลายูศึกษา
      
2.16 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
      
2.17 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
      
2.18 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
      
2.19 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
      
2.20 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
      
2.21 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

3. กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม มี 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้

4. กลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคม มี 2 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์ภาษาไทยสงขลานครินทร์ 2. ศูนย์นูซันตาราศึกษา

 

      ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน 3 ระดับ ดังนี้ 

            1. ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร 18 สาขาวิชา  คือ
            - ศิลปศาสตรบัณฑิต 14 สาขาวิชา 6 แขนงวิชา ได้แก่
                  1. ภาษาและวรรณคดีไทย 
                  2. ปรัชญาและศาสนา / ศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์
                  3. พัฒนาสังคม 
                  
4. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ประกอบด้วยแขนงวิชาสังคมวิทยาและแขนงวิชามานุษยวิทยา) 
                  5. การจัดการสารสนเทศ 
                  6. ประวัติศาสตร์ 
                  7. ภาษาญี่ปุ่น  
                  8. ภาษาเกาหลี 
                  9. ภาษาจีน 
                10. ภาษามลายู 
                11. มลายูศึกษา 
                12. ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (ประกอบด้วยแขนงวิชาภาษาอาหรับและแขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ)
                13. ภาษาอังกฤษ 
                14. ภาษายุโรป (ประกอบด้วยแขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน)

           - วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
           - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
           - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
ได้แก่ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
           - บริหารธุรกิจบัณฑิต

            2. ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่
                  1. สาขาวิชาภาษาไทย
                  2. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

            3. ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาไทย

สีของคณะ
คือ สีขาว (รหัสสี #FFFFFF)

[เข้าชม : 9850 คน]
เมื่อวันจันทร์ 02 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:59 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
4620582

a href="http://www.bostanciescortt.com/" title="bostancı bayan escort">bostancı bayan escort bostancı anal escort tiktok izlenme satın al PDKS anadolu yakasi escort betnano pusulabet giriş elitbahis parmak okutma sistemi metrobahis