hs header
Menu

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

02 hs vision

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ.2562-2564

วิสัยทัศน์ 

คณะชั้นนำในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงสู่ความเป็นนานาชาติในระดับอาเซียน


พันธกิจ

1. สร้างความเป็นผู้นำวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร งานวิจัย และนวัตกรรมที่เชื่อมโยงสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนภาคใต้
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสมรรถนะสากลเพื่อให้แข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
3. สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการวิจัยเชิงบูรณาการและด้วยการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ
4. สร้างความเข้มแข็งด้านบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งการหารายได้ให้แก่องค์กร


ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การทำงานเชิงบูรณาการ
2. การพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพของบุคลากร
3. HUSO Engagement การค้นคว้าองค์ความรู้และให้บริการวิชาการบนความรับผิดชอบและประโยชน์ต่อสังคม
4. ความเป็นนานาชาติ และเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง
5. การบริหารจัดการเพื่อความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การทำงานเชิงบูรณาการ
ด้านการเรียนการสอน
          เป้าประสงค์ 1 เพิ่มการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย
                    กลยุทธ์
                       1. การจัดประกวดและจัดสรรเงินรางวัลและการเชิดชูเกียรติผู้สร้างนวัตกรรมจนถึงขั้นเผยแพร่และนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
                       2. การให้ความรู้แก่คณาจารย์เกี่ยวกับการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย
         
เป้าประสงค์ 2 พัฒนาหลักสูตรแบบ cluster
                    กลยุทธ์
                       1. สร้างความร่วมมือระหว่างสาขาวิชา และหรือระหว่างคณะ
                       2. ออกแบบหลักสูตรด้วยการใช้ ELO เป็นฐานที่มาจากผู้ประกอบการ

ด้านการบริหารจัดการองค์กร
        เป้าประสงค์ 1 ยอมรับความแตกต่างในการทำงาน
                    กลยุทธ์
                       ปรับเปลี่ยนทัศนคติการทำงาน


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพของบุคลากร
         เป้าประสงค์ 1 เพิ่มคุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการ
         
กลยุทธ์
             
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อ
             2. สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการศึกษาระดับปริญญาเอก
         
เป้าประสงค์ 2 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
         กลยุทธ์
             
1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ
             
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และประสบการณ์การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
         เป้าประสงค์ 3 เพิ่มจำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่
         กลยุทธ์
             
1. จัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัย
             
2. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีการทำวิจัยเพิ่มขึ้น
             
3. ส่งเสริมการทำวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์
             
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยโดยใช้ทุนวิจัยจากทั้งภายในและภายนอกคณะ


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 HUSO Engagement การค้นคว้าองค์ความรู้และให้บริการวิชาการบนความรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
         
เป้าประสงค์ 1 ส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน
         
กลยุทธ์
             
1. สร้างความร่วมมือกับชุมชน
             
2. ส่งเสริมงานวิจัยที่ก่อเกิดประโยชน์แก่ชุมชนในรูปแบบการประกวดและรางวัล
         เป้าประสงค์ 2 พัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
         กลยุทธ์
             1. จัดทำระบบเครือข่ายศิษย์เก่า/กิจกรรมศิษย์เก่า
             2. การจัดทำกิจกรรมสัมพันธ์ในแนว CSR
        เป้าประสงค์ 3 ผู้รับบริการวิชาการมีความพึงพอใจในระดับดี
         กลยุทธ์
             
1. พัฒนาระบบการบริหารงานบริการวิชาการ
             
2. จัดโครงการตามความต้องการของผู้รับบริการ
             
3. มีระบบการประชาสัมพันธ์และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นนานาชาติ และเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง
         เป้าประสงค์ 1 จัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
         กลยุทธ์
             1. บริหารจัดการเพื่อเกิดหลักสูตรนานาชาติ
             2. สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ (MOU)
             3. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย
             4. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเพื่อความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง
        
เป้าประสงค์ 1 จัดสรรและใช้งบประมาณเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล
         
กลยุทธ์
             
1. มีระบบการบริหารและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
             
2. มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร
         
เป้าประสงค์ 2 พัฒนาระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
         
กลยุทธ์
             
1. พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
             
2. พัฒนาระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
         เป้าประสงค์ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานภายในองค์กร
        
กลยุทธ์
             
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานองค์กร
             
2. มีการจัดโครงการสร้างการบริหารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ


ค่านิยมองค์กร
HUSO
1. H = Honor เกียรติภูมิความเป็นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. U = Unity ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน
3. S = Sophistication การสั่งสมภูมิปัญหาและความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาประโยชน์ต่อชุมชน การเรียนการสอน หรือเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
4. O = Optimism การมองโลกในแง่บวก


คำขวัญองค์กร
“Let’s walk together” "เราจะก้าวไปด้วยกัน"

[เข้าชม : 4000 คน]
เมื่อวันจันทร์ 02 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:05 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3261177