hs header
Menu

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

02 hs vision

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ.2558-2561

วิสัยทัศน์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะเป็นองค์กรชั้นนำในศิลปวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอาเซียน โดยมุ่งจัดการเรียนการสอนและสร้างประโยชน์ในเชิงพัฒนาชุมชนและสังคม ด้วยฐานการวิจัยและคุณธรรมจริยธรรม

คำอธิบายวิสัยทัศน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นนำ หมายถึง เป็นคณะที่มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย และเป็นคณะที่มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และองค์ความรู้เหล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และเป็นการวิจัยที่มีฐานการวิจัยจากชุมชน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงการนำไปใช้ในการแก้ ปัญหาให้แก่ชุมชนได้ และเป็นคณะที่เป็นที่ยอมรับทางด้านวิชาการในระดับภูมิภาคเอเชียอาเซียน ขณะเดียวกันเป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการสออย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสร้างแนวคิดกรถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งตามพระราชดำรัสของพระราชบิดาที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่ผู้เรียน เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นที่พึ่งของสังคมได้


พันธกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดพันธกิจหลักของคณะที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไว้  3 ประการ ดังนี้

 1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกระดับบนฐานของการวิจัยและคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่สามารถแข่งขันและปรับตัวในบริบทอาเซียน
 2. สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนำการวิจัยมาใช้เป็นกลไกในการพัฒนาชุมชนและสังคม
 3. สร้างความเข้มแข็งในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบสนองความต้องการของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2558-2561) เป็นการกำหนดตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และปัจจัยสภาพแวดล้อมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ได้กำหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้าน ดังนี้

 1. การผลิตบัณฑิต
 2. การวิจัยและบัณฑิตศึกษา
 3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
 4. การพัฒนาระบบบริหารและองค์กร

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 1. บัณฑิตมีความรู้
 2. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ
 3. บัณฑิตมีทักษะและสมรรถนะสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย และบัณฑิตศึกษา

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 1. งานวิจัยที่พัฒนาชุมชน
 2. เพิ่มงานวิจัยที่นำไปพัฒนาการเรียนการสอน
 3. เพิ่มจำนวนบุคลากรที่ทำวิจัย
 4. เพิ่มจำนวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวารสารสากลที่มีคุณภาพ
 5. พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่สนองตอบต่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 1. สร้างศักยภาพการบริการวิชาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
 2. ทำนุบำรุง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารและองค์กร

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 1. บุคลากรมีคุณวุฒิและมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
 2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การบริหารงานองค์กรเป็นไปหลักธรรมาภิบาล
 4. บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
 5. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่รู้จัก

ค่านิยมองค์กร
HUSO
1. H = Honor เกียรติภูมิความเป็นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. U = Unity ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน
3. S = Sophistication การสั่งสมภูมิปัญหาและความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาประโยชน์ต่อชุมชน การเรียนการสอน หรือเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
4. O = Optimism การมองโลกในแง่บวก


คำขวัญองค์กร
“Let’s walk together” "เราจะก้าวไปด้วยกัน"

[เข้าชม : 2851 คน]
เมื่อวันจันทร์ 02 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:05 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2392551