วิสัยทัศน์/พันธกิจ

02 hs vision

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ.2562-2566 [Download]

วิสัยทัศน์ 

คณะชั้นนำในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมบนฐานพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงสู่ความเป็นนานาชาติ

          คณะชั้นนำ หมายถึง
                    - มีสาขาวิชา/ศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับด้านวิชาการ
                    - มีการตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติอย่างต่อเนื่อง
          ที่พึ่งของสังคม หมายถึง
                    - การนำองค์ความรู้ไปแก้ไขปัญหาของสังคม/ช่วยเหลือสังคมให้พึ่งพาตนเองได้
                    - การนำองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาชุมชนรวมถึงการพัฒนาศักยภาพให้สังคม
          เชื่อมโยงสู่ความเป็นนานาชาติ หมายถึง
                    - ความร่วมมือ/การมีเครือข่ายร่วมกับองค์กรนานาชาติ
                    - มีความร่วมมือในด้านวิชาการในหลากหลายรูปแบบ

          คำอธิบายวิสัยทัศน์
                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นนำ หมายถึง เป็นคณะที่มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย และเป็นคณะที่มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และองค์ความรู้เหล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และเป็นการวิจัยที่มีฐานการวิจัยจากชุมชน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนได้ และเป็นคณะที่เป็นที่ยอมรับทางด้านวิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียน ขณะเดียวกันเป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสร้างแนวคิดการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งตามพระราชดำรัสของพระราชบิดาที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่ผู้เรียน เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นที่พึ่งของสังคมได้


พันธกิจ

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กำหนดพันธกิจหลักของคณะที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไว้ 4 ประการดังนี้
         1. สร้างความเป็นผู้นำวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร งานวิจัย และนวัตกรรมที่เชื่อมโยงสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนภาคใต้
         2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสมรรถนะสากลเพื่อให้แข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศ
             และภูมิภาคอาเซียน

         3. สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการวิจัยเชิงบูรณาการและการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ
         4. สร้างความเข้มแข็งด้านบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งการหารายได้ให้แก่องค์กร


สมรรถนะหลัก
         บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืนและตอบสนองบริบทความต้องการของพื้นที่


ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การทำงานเชิงบูรณาการ
2. การพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพของบุคลากร
3. พันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (HUSO Engagement) การค้นคว้าองค์ความรู้และให้บริการวิชาการบนความรับผิดชอบและประโยชน์ต่อสังคม
4. ความเป็นนานาชาติ และเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง
5. การบริหารจัดการเพื่อความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การทำงานเชิงบูรณาการ
          เป้าประสงค์ 1 เพิ่มการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย
                    กลยุทธ์
                       1. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย
                       2. พัฒนาทักษะของคณาจารย์เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย
         
เป้าประสงค์ 2 มีหลักสูตรแบบ cluster
                    กลยุทธ์
                       1. พัฒนาหลักสูตรแบบ Non-degree
                       2. ออกแบบหลักสูตรด้วยการใช้ ELO เป็นฐานที่มาจากผู้ประกอบการ


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพของบุคลากร

    บุคลากรสายวิชาการ
         เป้าประสงค์ 1 เพิ่มคุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการ
                    กลยุทธ์
                       1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อ
                       2. สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการศึกษาระดับปริญญาเอก
         
เป้าประสงค์ 2 บุคลากรสายวิชาการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
                    กลยุทธ์
                       1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีผลงานทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
                       2. ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และประสบการณ์การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
         เป้าประสงค์ 3 บุคลากรมีระดับสมรรถนะอาจารย์เพิ่มขึ้น
                    กลยุทธ์
                       1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีสมรรถนะอาจารย์
                       2. ส่งเสริมให้มีกลไกในการขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์
         เป้าประสงค์ 4 พัฒนาศักยภาพของนักวิจัย
                    กลยุทธ์
                       1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีการทำวิจัยเพิ่มขึ้น
                       2. ส่งเสริมการทำวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์
                       3. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยโดยใช้ทุนวิจัยจากภายนอกคณะ
                       4. พัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยรุ่นใหม่
         เป้าประสงค์ 5 เพิ่มการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย
                    
กลยุทธ์
                       1. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย
    บุคลากรสายสนับสนุน
         เป้าประสงค์ 6 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มี ตำแหน่งที่สูงขึ้น
                    
กลยุทธ์
                       1. พัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตามตำแหน่งงาน
                       2. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนทำวิจัย R2R/R&D/คู่มือ/ผลงานที่ใช้ยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น
         
เป้าประสงค์ 7 การบริการที่มีคุณภาพ
                   กลยุทธ์
                       1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มุ่งสร้างงานและเกิดการเรียนรู้
                       2. ส่งเสริมการทำงานทดแทนกันอย่างมีประสิทธิภาพ
                       3. ยกระดับและพัฒนาคุณภาพงานทุกมิติให้เหนือความคาดหวัง
                       4. ธำรงรักษาความมีจิตบริการ


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 HUSO Social Engagement การค้นคว้าองค์ความรู้และให้บริการวิชาการบนความรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
         
เป้าประสงค์ 1 ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์กับสังคม
                    กลยุทธ์
                       1. สร้างความร่วมมือกับชุมชน
                       2. ส่งเสริมการนำผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
                       3. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาชุมชน
         เป้าประสงค์ 2 พัฒนาบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
                    กลยุทธ์
                       1. ส่งเสริมให้มีโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้กับหน่วยงานราชการหรือเอกชน
                       2. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ
        เป้าประสงค์ 3 พัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
                    กลยุทธ์
                       1. จัดทำระบบเครือข่ายศิษย์เก่า/กิจกรรมศิษย์เก่า
                       2. การจัดทำกิจกรรมสัมพันธ์ในแนว CSR
        เป้าประสงค์ 4 ผู้รับบริการวิชาการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก
                    กลยุทธ์

                       1. พัฒนาระบบการบริหารงานบริการวิชาการ
                       2. จัดโครงการตามความต้องการของผู้รับบริการ
                       3. มีระบบการประชาสัมพันธ์และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นนานาชาติ และเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง
         เป้าประสงค์ 1 เพิ่มจำนวนวิชาที่จัดเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
                    กลยุทธ์
                       1. ส่งเสริมสมรรถนะของอาจารย์ทางด้านภาษาต่างประเทศ
                       2. สร้างแรงจูงใจในการจัดเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
         เป้าประสงค์ 2 การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานการวิจัย
                    
กลยุทธ์
                       1. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย
                       2. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
         เป้าประสงค์ 3 ความร่วมมือระดับนานาชาติ
                    
กลยุทธ์
                       1. สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ (MOU)
         เป้าประสงค์ 4 การพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพในการสร้างเครือข่าย
                    
กลยุทธ์
                       1. พัฒนากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
                       2. การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเพื่อความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง
        
เป้าประสงค์ 1 จัดสรรและใช้งบประมาณเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล
                    กลยุทธ์

                       1. มีระบบการบริหารและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
                       2. มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร
         
เป้าประสงค์ 2 พัฒนาระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
                    กลยุทธ์

                       1. พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
                       2. พัฒนาระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
         เป้าประสงค์ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานภายในองค์กร
                    กลยุทธ์

                       1. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานองค์กร
                       2. มีการจัดโครงสร้างการบริหารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ


ค่านิยมองค์กร
HUSO
1. H = Honor เกียรติภูมิความเป็นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. U = Unity ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน
3. S = Sophistication การสั่งสมภูมิปัญหาและความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาประโยชน์ต่อชุมชน การเรียนการสอน หรือเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
4. O = Optimism การมองโลกในแง่บวก


คำขวัญองค์กร
“Let’s walk together” "เราจะก้าวไปด้วยกัน"

[เข้าชม : 7004 คน]
เมื่อวันจันทร์ 02 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:05 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
4620705

a href="http://www.bostanciescortt.com/" title="bostancı bayan escort">bostancı bayan escort bostancı anal escort tiktok izlenme satın al PDKS anadolu yakasi escort betnano pusulabet giriş elitbahis parmak okutma sistemi metrobahis