hs header
Menu

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารประกอบการอบรม "การทำวิจัยทางมนุษยศาสตร์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ"
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์  เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559

 1. การเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) pdf ]
 2. การทำวิจัยทางมนุษยศาสตร์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ pdf ]
 3. การจัดเตรียมเอกสารและผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ pdf ]
 4. แนวทางการเขียนและการตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย pdf ]

แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 1. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเสนอผลงานเพื่อขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่งฯ [ pdf หรือ word ]
 2. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) pdf หรือ word ]
 3. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ pdf หรือ word ]
 4. หนังสือแจ้งความประสงค์การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ pdf หรือ word ]
 5. แบบแสดงหลักฐานมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (กรณีทำคนเดียว 100% ไม่ต้องแนบ) pdf หรือ word ]
 6. หนังสือรับรองการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หนังสือ และตำรา) pdf หรือ word ]
 7. หนังสือแจ้งรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและความเห็นในการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) [ไม่มีแบบฟอร์ม]
 8. หนังสือรับรองการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ (กรณีบทความทางวิชาการ หรือ บทความวิจัยอยู่ในระหว่างการตีพิมพ์) [ไม่มีแบบฟอร์ม]
 9. หนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [ไม่มีแบบฟอร์ม]
 10. หนังสือรับรองการใช้ตำรา (สำหรับผลงานประเภทตำรา) pdf หรือ word ]
 11. ผลการประเมินผลการสอนโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (กรณีผ่านการประเมินผลการสอนมาแล้ว) [ไม่มีแบบฟอร์ม]
 12.  แผนการสอน สำหรับเสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ pdf หรือ word ]
 13. แผนการสอน สำหรับเสนอขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ [ pdf หรือ word ]
 14.  ผลการประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา pdf หรือ word ]
 15.  ผลการประเมินผลการสอนโดยคณาจารย์/เพื่อนร่วมงาน pdf หรือ word ]
 16.  ผลการประเมินผลการสอนโดยหัวหน้าภาควิชา pdf หรือ word ]

กรณีประสงค์จะขอรับการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน ก่อนเข้าสู่กระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

 1.  สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 pdf หรือ word ]
 2.  บันทึกข้อความ (แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินฯ) pdf หรือ word ]
 3. และเอกสารลำดับที่ 12 - 16

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03

 1. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03 สำหรับขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ pdf หรือ word ]
 2. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03 สำหรับขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ pdf หรือ word ]

*** หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาประการใด กรุณาติดต่อ คุณวาสนา สีลาภเกื้อ การเจ้าหน้าที่ โทร 3037

[เข้าชม : 3455 คน]
เมื่อวันเสาร์ 02 มกราคม 2559 เวลา 20:23 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3482187