hs header
Menu
คณะมนุษยฯ ลงพื้นที่เจรจา MOU เครือข่ายสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาฯ จ.สตูล วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2563
คณะมนุษยฯ ลงพื้นที่เจรจา MOU เครือข่ายสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาฯ จ.สตูล วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2563 (17)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสรรค์กิจกรรมพัฒนา ระหว่างคณะสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสรรค์กิจกรรมพัฒนา ระหว่างคณะสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (181)
เสวนา “มองการเมืองมาเลเซีย : ภายใต้การนำของ ตันสือรีมุห์ยิดดิน” วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี
เสวนา “มองการเมืองมาเลเซีย : ภายใต้การนำของ ตันสือรีมุห์ยิดดิน” วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี (31)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเป็นนักจัดรายการวิทยุ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเป็นนักจัดรายการวิทยุ "ดีเจ-โดนใจ" โดยภาคภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี วันที่ 18-19 มกราคม 2563 (19)
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานแสดงกตัญญุตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานแสดงกตัญญุตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 (27)
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KOREAN STUDIES WORKSHOP FOR NON-KOREAN EDUCATORS 2019
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KOREAN STUDIES WORKSHOP FOR NON-KOREAN EDUCATORS 2019 (45)
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ดินแดนแฟนตาซี: ความจริงและจินตนาการในสังคมดิจิทัล” ในวาระครบรอบ 45 ปี คณะมนุษยศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ดินแดนแฟนตาซี: ความจริงและจินตนาการในสังคมดิจิทัล” ในวาระครบรอบ 45 ปี คณะมนุษยศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (824)
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 (288)
การนำเสนอผลงานเชิงพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
การนำเสนอผลงานเชิงพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 (190)
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2562  ณ จังหวัดตรัง
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดตรัง (140)
3482154