hs header
Menu

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยสถาบันอุดมศึกษาอีก 15 แห่ง ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2560-2561 ในโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร


         โดยมีภารกิจหลักในการร่วมกันพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์การชุมชน, กลุ่มอาชีพในชุมชน, ผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs StartUp ให้ก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยการพัฒนาองค์ความรุ็และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจนนำไปสู่การยกระดับให้เป็นธุรกิจที่เข้มแข็งได้ในที่สุด

         นอกจากนี้ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับชุมชน จึงนำนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 16 แห่ง เข้าไปเรียนรู้กับชาวบ้าน เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังมุ่งหวังให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงวัย รวมถึงผู้ที่อยู่ในกลุ่มรับสวัสดิการรัฐที่ยังมีความสามารถประกอบอาชีพเข้าถึงแหล่งทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ธนาคารออมสินอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้เสร็จเร็ว ๆ นี้และเปิดให้บริการ 
         โดยจะเน้นสินเชื่อดอกเบี้ยแบบผ่อนปรน พร้อมฝึกอบรมสร้างอาชีพ รวมถึงการจัดหาอาชีพแบบแฟรนไชส์ ฟู้ดทรัค และร้านค้าริมทางหรือสตรีทฟู้ดให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านการขอสินเชื่อของธนาคารออมสินในการสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพ สร้างรายได้พิเศษ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย

 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
 
 
1946396