hs header
Menu

ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการการจัดทำแผนชุมชนเพื่อบริหารจัดการฐานทรัพยากรชุมชนชายฝั่งและใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน ณ ต.ท่ากำชำ เพื่อมุ่งเน้นให้ชุมชนได้ตระหนักและสร้างฐานความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ของตำบลท่ากำชำ และนำไปสู่การจัดทำแผนงานของชุมชนบางราพา และตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

IMG_4176
IMG_4181
IMG_4192
IMG_4193
IMG_4197
IMG_4199
IMG_4201
IMG_4203
IMG_4207
IMG_4208
IMG_4209
IMG_4211
IMG_4216
IMG_4217
IMG_4222
IMG_4239
IMG_4246
IMG_4251
IMG_4258
IMG_4261
 
 
3482217