hs header
Menu

โครงการออมสินยุวพัฒน์เพื่อสังคมชายแดนใต้ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เมื่อวันที่ 28 ก.พ.61


        ทีมงานจากธนาคารออมสิน นำทีมโดย คุณวิลานี แซ่แต้ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผลิตภัณฑ์ การตลาดและพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 18 และผู้จัดการสาขาถนนหนองจิก ปัตตานี ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการย่อยของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ณ ห้องประชุมมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

        โครงการที่นำเสนอมีด้วยกันทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่

       1.  ดอกเล็ก ๆ ที่เรียกว่าเห็ด สู่ความสำเร็จแก่ชุมชน กลุ่มวิสหากิจชุมชน ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
       2. ขนมพื้นบ้านแบแป ข้าวพองดั้งเดิมต้นตำหรับชายแดนใต้ กลุ่มวิสหากิจชุมชน ต.ตันหยงจืองา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
       3. ตานีน้ำตาลโตนดแท้ 100% กลุ่มวิสหากิจชุมชน ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
       4. More Than “LE SEL” ยิ่งกว่าสบู่เกลือ กลุ่มวิสหากิจชุมชน ต.ตันหยงลูโล๊ะ อ.เมือง จ.ปัตตานี


        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมกับอีก 15 สถาบันได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2560-2561 กับธนาคารออมสินในโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีภารกิจหลักในการร่วมกันพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์การชุมชน, กลุ่มอาชีพในชุมชน, ผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs StartUp ให้ก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจนนำไปสู่การยกระดับให้เป็นธุรกิจที่เข้มแข็งได้ในที่สุด

20
21
22
23
24
25
26
27
 
 
2088776