hs header
Menu

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ณชพงศ จันจุฬา อ.สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์ อ.อับดุลคอเล็ด เจะแต นายนุรดี ลาเตะ และนางสาวนท ศิริกาญจน์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ณชพงศ จันจุฬา อ.สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์ อ.อับดุลคอเล็ด เจะแต นายนุรดี ลาเตะ และนางสาวนท ศิริกาญจน์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากการนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย (ORAL PRESENTATION) เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นกรรมสิทธ์ส่วนบุคคลสู่กรรมสิทธ์ร่วมของชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้านจะรังตาดง ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “ระบบกรรมสิทธิ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มนำ้สายบุรี” โดยได้รับ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
 
 
2097163