hs header
Menu


โครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ จัดประชุมเครือข่ายนักวิจัย ม.อ. (Think Tank) ครั้งที่ 5 ณ ห้อง LC2 ศูนย์ภาษา เพื่อนำเสนอผลการรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา และหารือร่วมกันเพื่อนำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับใช้ในกระบวนการวิจัยที่กำลังดำเนินการใกล้เสร็จต่อไป

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 
 
2317384