hs header
Menu


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม โดยการสนับสนุนจากฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 โดยมีผลงานส่งนำเสนอทั้งสิ้น 5 บทความ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
 
 
2317387