hs header
Menu

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานนำเสนอผลงานวิชาการ ในโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560


เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานนำเสนอผลงานวิชาการ ในโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 19107 อาคารเรียนรวม 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษา และทำวิจัย ในหัวข้อต่างๆ ได้มีโอกาส และเวทีการนำเสนอผลงานต่อประชาคม ภายนอก ส่เงสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ของตนเองได้ ในโอกาสนี้ นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้พบปะและพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ จากสถาบันการศึกาชษาต่างๆ รวมถึงนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ โดยในปีนี้ มีสถาบันการศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผลงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมีผลงานเข้าร่วมนำเสนอจำนวนกว่า 65 ผลงาน ซึ่งโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 8 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
 
 
2170077