hs header
Menu

การให้ความรู้เรื่อง Case Review, Case Management การเตรียมความพร้อมเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพและให้คำปรึกษา ข้อมูลกฎหมายอิสลามฯ พร้อมทั้งการเตรียม กพ. ภาค ก


วันแรกกับการให้ความรู้เรื่อง Case Review, Case Management การเตรียมความพร้อมเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพและให้คำปรึกษา ข้อมูลกฎหมายอิสลามฯ พร้อมทั้งการเตรียม กพ. ภาค ก โดยวิทยากรเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำโรงพยาบาลปัตตานีและศูนย์โรงพยาบาลจังหวัดยะลา ได้แก่ นางรอมือเลาะ หะยีเดและนางอายีส่าห์ หะยีนิอาลี ส่วนช่วงบ่ายมีวิทยากรเป็นนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการประจำ พมจ.จังหวัดยะลา ได้แก่นางสาวอารีนา จรัลศาส์น ณ ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโครงการนี้มีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมภายนอกสนใจมากมายและเป็นโครงการที่มีมีประโยชน์ต่อผู้สนใจเป็นอย่างยิ่ง

0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
 
 
3482115