hs header
Menu

การให้ความรู้เรื่อง Case Review, Case Management การเตรียมความพร้อมเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพและให้คำปรึกษา ข้อมูลกฎหมายอิสลามฯ พร้อมทั้งการเตรียม กพ. ภาค ก


วันแรกกับการให้ความรู้เรื่อง Case Review, Case Management การเตรียมความพร้อมเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพและให้คำปรึกษา ข้อมูลกฎหมายอิสลามฯ พร้อมทั้งการเตรียม กพ. ภาค ก โดยวิทยากรเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำโรงพยาบาลปัตตานีและศูนย์โรงพยาบาลจังหวัดยะลา ได้แก่ นางรอมือเลาะ หะยีเดและนางอายีส่าห์ หะยีนิอาลี ส่วนช่วงบ่ายมีวิทยากรเป็นนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการประจำ พมจ.จังหวัดยะลา ได้แก่นางสาวอารีนา จรัลศาส์น ณ ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโครงการนี้มีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมภายนอกสนใจมากมายและเป็นโครงการที่มีมีประโยชน์ต่อผู้สนใจเป็นอย่างยิ่ง

0041
0042
0043
0044
0045
0046
 
 
3482176