hs header
Menu

ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นฯ ลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ และองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส วันพฤหัสบดี ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2561


ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นฯ โดยคณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ ลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ และองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส วันพฤหัสบดี ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 โดยในโอกาสนี้ที่ประชุมได้หารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะคู่ความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานงานวิชาการที่จะบูรณาการการเรียนการสอนกับความต้องการงานวิจัยของพื้นที่ที่จะมีขึ้นต่อไป

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
 
 
3421437