hs header
Menu

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เดินทางไปยัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561


         เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากร เดินทางไปยัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วม ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากร จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้ด้วย สำหรับรายละเอียดสำคัญในข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนแนวทางการทำงาน การพัฒนางาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ทั้งด้านการเรียนการสอน วิจัย หลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม บุคลากร ซึ่งมี 7 ประการหลักๆดังนี้ 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพจัดการองค์กรและโครงสร้างการบริหารวิชาการและงาน ความรู้ในองค์กร และการบริหารความเสี่ยง 2.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และ การจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 3.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาความเข้มแข็ง ด้านภาษาอังกฤษ และการพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากรและนักศึกษา 4.พัฒนาเครือขายความรวมมือด้านพัฒนานักศึกษา การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม และงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 5.สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยตามสาขาเชี่ยวชาญของบุคลากรในสังกัดและบริบทของ พื้นที่รวมทั้งการจัดการเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและงานวิชาการในวารสารวิชาการของทั้งสองหน่วยงาน 6.พัฒนาและสร้างหลักสูตรรวมกัน โดยบูรณาการความรู้สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับสาขาวิชาอื่นๆ 7.การบริหารจัดการงบประมาณและรายได้ของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ

 

0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
 
 
3482179