hs header
Menu

โครงการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต้โดยศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรม Focus Group รายประเด็นเพื่อประเมินและติดตามผลการดำเนินงานวิจัย


โครงการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม Focus Group รายประเด็นเพื่อประเมินและติดตามผลการดำเนินงานวิจัยในช่วงสุดท้ายก่อนส่งเล่มฉบับสมบูรณ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะต่อไป ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง LC2 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

image00001
image00002
image00003
image00004
image00005
image00006
image00007
image00008
image00009
image00010
image00011
image00012
image00013
image00014
image00015
image00016
image00017
image00018
image00019
image00020
 
 
2253046