hs header
Menu

ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) จัดกิจกรรม Focus Group เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง โดยมีตัวแทนจิตอาสาญาลันนันในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมให้ข้อมูลจำนวน 27 คน เมื่อพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมะปราง และห้องมะยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

image00001
image00002
image00003
image00004
image00005
image00006
image00007
image00008
image00009
image00010
image00011
image00012
image00013
image00014
image00015
image00016
image00017
image00018
image00019
image00020
 
 
2252945