hs header
Menu

เวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ระหว่าง  6-7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


         ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้ตอนล่าง โดยโครงการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ นำคณะนักวิจัยของโครงการฯ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมเวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ระหว่าง  6-7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติร่วมถ่ายภาพกับ นายสมพร ใช้บางยาง อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอธิการบดี ในเครือช่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในครั้งนี้ด้วย

 

image00001
image00002
image00003
image00004
image00005
image00006
image00007
image00008
image00009
image00010
image00011
image00012
image00013
image00014
image00015
image00016
image00017
image00018
image00019
image00020
 
 
2252974