hs header
Menu

          เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยอาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษามลายู เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์  ณ สถานเอกอัคราชทูตไทย ประจำประเทศมาเลเซีย

          ในโอกาสนี้ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวขอบพระคุณทางสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาวิชาเอกภาษามลายูและวิชาเอกการจัดการสารสนเทศมาปฏิบัติสหกิจศึกษาในปีนี้ โดยนักศึกษาได้รับการดูแลและให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการฝึกสหกิจศึกษา และยังได้รับโอกาสในการส่งนักศึกษาคณะมาปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในปีถัดไปอีกด้วย

           นอกจากนี้ ท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ไทยและมาเลเซียทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนและความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย รวมทั้งยังเล่าถึงประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานด้านการทูตเพื่อการช่วยเหลือคนไทยที่เข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซีย และการดูแลนักศึกษาไทยที่เข้ามาศึกษาในประเทศมาเลเซีย อีกด้วย

dsc08308
dsc08309
dsc08311
dsc08313
dsc08314
dsc08315
dsc08316
dsc08317
dsc08318
dsc08319
dsc08320
dsc08321
dsc08322
dsc08323
dsc08324
dsc08325
dsc08326
dsc08327
dsc08328
dsc08329
 
 
2598942