hs header
Menu

        ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาญาลันนันบารู  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีคืนข้อมูลการประเมินผลโครงการ “การจัดการสุขภาวะชุมชนท่ามกลางวิกฤติความรุนแรง” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

 

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
 
 
2317463