hs header
Menu

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:00 น. นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “บทบาทของสตรีในการพัฒนาสังคมชายแดนใต้” ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ (สำนักงานอธิการบดี) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 428-514 Seminar in Social Development Administration (สัมมนาการบริหารการพัฒนาสังคม) โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณรรช หลักชัยกุล และ ดร.ประจวบ ทองศรี เป็นอาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษาโครงการ

โครงการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณกร ลิขิตปัญญโชติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในพิธี โดยรายนามวิทยากรดังนี้
 1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กัลยา ดาราหะ คณะกรรมการสถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี
   2. คุณกันตพัฒน์ ทวีผลทรัพย์ นักสิทธิมนุษยชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
   3. คุณรอมือละห์ แซะเยะ ตัวแทนสตรีในบริบทด้านการเมือง
   4. คุณเจะรอบีอะห์ มะหนิ คณะทำงานขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้
โดยวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ถือเป็นวิทยากรที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์ ในด้านบทบาทของสตรีในยุคปัจจุบัน บทบาทของสตรีในการพัฒนาสังคมชายแดนใต้ รวมถึงสิทธิและสวัสดิการของสตรี นับว่าโครงการสัมมนาครั้งนี้เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนความรู้ และตอกย้ำความสำคัญของบทบาทของสตรีในการพัฒนาสังคมชายแดนใต้

screen shot 2561-11-22 at 14.35.35
screen shot 2561-11-22 at 14.35.56
screen shot 2561-11-22 at 14.43.12
screen shot 2561-11-22 at 14.43.20
screen shot 2561-11-22 at 14.44.05
screen shot 2561-11-22 at 14.44.15
screen shot 2561-11-22 at 14.44.26
screen shot 2561-11-22 at 14.44.38
screen shot 2561-11-22 at 14.44.46
screen shot 2561-11-22 at 14.44.56
screen shot 2561-11-22 at 14.45.03
screen shot 2561-11-22 at 14.45.10
screen shot 2561-11-22 at 14.45.17
screen shot 2561-11-22 at 14.45.24
screen shot 2561-11-22 at 14.45.31
screen shot 2561-11-22 at 14.45.37
screen shot 2561-11-22 at 14.45.44
 
 
2392418