hs header
Menu

งานคลังและพัสดุสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจัดโครงการให้ความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงินแก่บุคลากรในวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.30 . เป็นต้นไปณห้องมะปรางคณะมนุษยศาสตร์ฯโดยมีหัวข้อในการบรรยายดังนี้

  1. การเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
  2. การเบิกจ่ายเงินโครงการรายวิชาเรียน
img_3895
img_3896
img_3897
img_3898
img_3899
img_3901
img_3902
img_3903
img_3904
img_3905
img_3906
img_3907
img_3908
img_3909
img_3910
img_3911
img_3913
img_3914
img_3915
img_3916
 
 
2542759