hs header
Menu

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 14.00 . นายธนบูรณ์เซ่งง่ายอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีนำตัวแทนผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานีเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีโดยมีศาสตราจารย์ดร.ปริศวร์ยิ้นเสนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯดร. สรรวภัทรพัฒโรรองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับ

โดยตัวแทนผู้ประกอบการมีรายนามดังนี้

  1. กลุ่มแปรรูปหน่อไม้ (ไผ่ยิ้ม)
  2. ครอบครัวพันธกิจทุ่งยางแดง (ไก่ย่างนมสดตราอัดโด้ย)
  3. บริษัทสหพันธ์ฟู้ดส์จำกัด (น้ำผลไม้สกัดเย็น)
  4. บริษัทกุลหญิงคอสเมติกจำกัด
  5. ร้านข้าวยำราชาปัตตานี
  6. ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีรีนโปรดักส์ (ข้าวเกรียบปลาอ.ยะหริ่ง)
  7. ห้างหุ้นส่วนจำกัดลียาฮาลาลฟู้ดส์ (ข้าวเกรียบปลาตรานัสรีน)

ในการนี้ตัวแทนผู้ประกอบการได้แนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์บอกเล่าข้อดีข้อเสียรวมถึงปัญหาที่ต้องการคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขโดยส่วนใหญ่ต้องการคำแนะนำในด้านการยืดอายุผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์การตลาดและการเจาะตลาดและกลุ่มเป้าหมายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์ฯก็ได้ให้คำแนะนำในเบื้องต้น

การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิชาการถือเป็นนิมิตรหมายอันดีเป็นอย่างยิ่งในการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษารวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางในการนำข้อมูลไปศึกษาวิจัยและต่อยอดแก่ผลิตภัณฑ์อีกด้วยในการนี้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีได้รับฟังปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการโดยจะรับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างผู้ประกอบการและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป

img_4611
img_4614
img_4615
img_4620
img_4624
img_4628
img_4634
img_4637
img_4638
img_4642
img_4643
img_4648
img_4654
img_4661
img_4666
img_4669
img_4679
img_4681
img_4687
img_4688
 
 
3261140