hs header
Menu

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์พ.. 2562 บริษัทในเครือกรีนรีเวอร์กรุ๊ปสอบสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเพื่อรับเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษาและสร้างความร่วมมือเพื่อรับนักศึกษาฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษาในอนาคต

80746
80748
80749
80750
80751
80753
80754
s__7168003
s__7168010
 
 
2730130