hs header
Menu

ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ ต่อคณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชน พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ณ ห้องประชุมอาชาวี โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 12 มีนาคม 2562


12mar2019__0001
12mar2019__0002
12mar2019__0003
12mar2019__0004
12mar2019__0005
12mar2019__0006
12mar2019__0007
12mar2019__0008
12mar2019__0009
12mar2019__0010
12mar2019__0011
12mar2019__0012
12mar2019__0013
12mar2019__0014
 
 
2729944