hs header
Menu

ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะทำงานโครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุม LC4 ศูนย์ภาษา เมื่อวันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562


ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะทำงานโครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุม LC4 ศูนย์ภาษา เมื่อวันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เพื่อสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานงวดสุดท้าย ระหว่างเดือน เม.ย.-ส.ค.62 โดยจะมี 3 เวทีใหญ่ ได้แก่ เวทีขับเคลื่อนเชิงประเด็น กำหนดจัด ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค.62 เวทีทบทวนก้าวย่างจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ และเวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กำหนดจัด ระหว่างวันที่ 10-11 มิ.ย.62 โดยคาดว่าจะเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาสุขภาวะชุมชนก้าวสำคัญในจังหวัดชายแดนใต้ ที่มีมหาวิทยาลัยดำเนินการร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 42 อปท. ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

3april2019__0001
3april2019__0002
3april2019__0003
3april2019__0004
3april2019__0005
3april2019__0006
3april2019__0007
3april2019__0008
3april2019__0009
3april2019__0010
3april2019__0011
3april2019__0012
3april2019__0013
3april2019__0014
3april2019__0015
3april2019__0016
3april2019__0017
3april2019__0018
3april2019__0019
3april2019__0020
 
 
3185064