hs header
Menu

ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง จัด “เวทีขับเคลื่อนงานเฉพาะประเด็น” ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องพญาอินทิรา โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี


ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยโครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง (ศวภ.ตล.) จัด “เวทีขับเคลื่อนงานเฉพาะประเด็น” ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องพญาอินทิรา โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี เพื่อนำเสนอข้อค้นพบเด่นจากงานวิจัย 8 ประเด็น (รวม 84 เรื่อง) ได้แก่ ประเด็นธุรกิจชุมชนและการท่องเที่ยว ประเด็นสวัสดิการชุมชน ประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืน ประเด็นวิถีอิสลาม ประเด็นสุขภาพชุมชนและผู้สูงอายุ ประเด็นเด็กและเยาวชน  ประเด็นวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเด็นการจัดการขยะโดยชุมชนท้องถิ่น ต่อหน่วยงาน ภาคี และภาคส่วนต่างๆ ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะและการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ เชิงวิชาการ เชิงพื้นที่ เชิงสาธารณะและสังคม ตลอดจนประโยชน์อื่นๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพร ใช้บางยาง ประธานอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจำวิทยาเขตปัตตานี และ ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในฐานะกรรมการบริหารแผนสุขภาวะชุมชน มาทำหน้าที่ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำเวที โดยมี ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้

 

9-10 may 2019__0001
9-10 may 2019__0002
9-10 may 2019__0003
9-10 may 2019__0004
9-10 may 2019__0005
9-10 may 2019__0006
9-10 may 2019__0007
9-10 may 2019__0008
9-10 may 2019__0009
9-10 may 2019__0010
9-10 may 2019__0011
9-10 may 2019__0012
9-10 may 2019__0013
9-10 may 2019__0014
9-10 may 2019__0015
9-10 may 2019__0016
9-10 may 2019__0017
9-10 may 2019__0018
9-10 may 2019__0019
9-10 may 2019__0020
 
 
3185198