hs header
Menu

ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง จัด “เวทีขับเคลื่อนงานเฉพาะประเด็น” ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องพญาอินทิรา โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี


ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยโครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง (ศวภ.ตล.) จัด “เวทีขับเคลื่อนงานเฉพาะประเด็น” ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องพญาอินทิรา โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี เพื่อนำเสนอข้อค้นพบเด่นจากงานวิจัย 8 ประเด็น (รวม 84 เรื่อง) ได้แก่ ประเด็นธุรกิจชุมชนและการท่องเที่ยว ประเด็นสวัสดิการชุมชน ประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืน ประเด็นวิถีอิสลาม ประเด็นสุขภาพชุมชนและผู้สูงอายุ ประเด็นเด็กและเยาวชน  ประเด็นวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเด็นการจัดการขยะโดยชุมชนท้องถิ่น ต่อหน่วยงาน ภาคี และภาคส่วนต่างๆ ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะและการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ เชิงวิชาการ เชิงพื้นที่ เชิงสาธารณะและสังคม ตลอดจนประโยชน์อื่นๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพร ใช้บางยาง ประธานอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจำวิทยาเขตปัตตานี และ ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในฐานะกรรมการบริหารแผนสุขภาวะชุมชน มาทำหน้าที่ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำเวที โดยมี ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้

 

9-10 may 2019__0041
9-10 may 2019__0042
9-10 may 2019__0043
9-10 may 2019__0044
9-10 may 2019__0045
9-10 may 2019__0046
9-10 may 2019__0047
9-10 may 2019__0048
9-10 may 2019__0049
9-10 may 2019__0050
9-10 may 2019__0051
9-10 may 2019__0052
9-10 may 2019__0053
9-10 may 2019__0054
9-10 may 2019__0055
9-10 may 2019__0056
9-10 may 2019__0057
9-10 may 2019__0058
 
 
3261184