hs header
Menu

ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะทำงานโครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุม LC4 ศูนย์ภาษา เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562


ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะทำงานโครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุม LC4 ศูนย์ภาษา เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เพื่อสรุปผลเวทีขับเคลื่อนเฉพาะประเด็น ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค.62 ที่ผ่านและวางแผนการเตรียมความพร้อมการจัดเวทีทบทวนก้าวย่างจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ และเวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ที่กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 มิ.ย.62 โดยจะเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาสุขภาวะชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านกระบวนการการสร้างนโยบายสาธารณะจากงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยร่วมดำเนินการกับชุมชนท้องถิ่น 42 อปท.  ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

21562__0001
21562__0002
21562__0003
21562__0004
21562__0005
21562__0006
21562__0007
21562__0008
21562__0009
21562__0010
21562__0011
21562__0012
21562__0013
21562__0014
21562__0015
21562__0016
21562__0017
21562__0018
21562__0019
21562__0020
 
 
2730174