hs header
Menu

ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนผลการสังเคราะห์งานวิจัยรายประเด็น” ภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้


ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนผลการสังเคราะห์งานวิจัยรายประเด็น” ภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุทธิพร บุญมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ มาเป็นวิทยากรตลอดการประชุม

27562__0001
27562__0002
27562__0003
27562__0004
27562__0005
27562__0006
27562__0007
27562__0008
27562__0009
27562__0010
27562__0011
27562__0012
27562__0013
27562__0014
27562__0015
27562__0016
27562__0017
27562__0018
27562__0019
27562__0020
 
 
2795285