hs header
Menu

ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนผลการสังเคราะห์งานวิจัยรายประเด็น” ภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้


ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนผลการสังเคราะห์งานวิจัยรายประเด็น” ภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุทธิพร บุญมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ มาเป็นวิทยากรตลอดการประชุม

27562__0021
27562__0022
27562__0023
27562__0024
27562__0025
27562__0026
27562__0027
27562__0028
 
 
2831228