hs header
Menu

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดเวทีอัพเดทประเด็นด้านเกาหลีศึกษา แก่คุณครูมัธยมจากทั่วประเทศไทย พร้อมแลกเปลี่ยนเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี

เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิเกาหลี (Korean Foundation) และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KOREAN STUDIES WORKSHOP FOR NON-KOREAN EDUCATORS 2019 “함께 이해하는 한국, 함께 만들어가는 한국어 교육” ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ โดยเปิดรับคุณครูมัธยมจากทั่วประเทศจำนวน 35 ท่าน เข้าร่วมโครงการ

โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ลี อุค-ฮอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวเปิด ศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน และปาฐกถาพิเศษโดยนายนิกร จำนง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ สาระสำคัญของการสัมมนาประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ , การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้สอนภาษาเกาหลี และกลุ่มคณาจารย์ผู้สอนสังคมศึกษา การเสวนาทางวิชาการเรื่อง การเปลี่ยนแปลงและอนาคตของสังคมการเมืองเกาหลี 2019 , เศรษฐกิจสร้างสรรค์เกาหลีสไตล์กับเศรษฐกิจการท่องเที่ยววิถีไทย , การบรรยายทางวิชาการ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนกับการพัฒนาประเทศเกาหลีใต้ , บทวิเคราะห์และประเด็นความสนใจเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ในสื่อไทย , แนวโน้มนโยบายและลักษณะพิเศษของการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย , นักศึกษาต่างชาติทางรอดของมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ , อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเชื่อและค่านิยมของชาวเกาหลี , การเรียนการสอนภาษาเกาหลี : สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษากับปัญหาการสอบเข้ามหาวิทยาลัย, การเรียนการสอนภาษาเกาหลี : วรรณคดีเกาหลี , การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลกระทบต่อสังคมเกาหลีใต้ในปัจจุบัน , เกาหลีใต้กับการพัฒนาประเทศ ภาวะเศรษฐกิจของเกาหลีใต้หลังสงครามเกาหลี เป็นต้น

การจัดเวทีสัมมนาเกาหลีศึกษาในครั้งนี้ ได้ระดมคณาจารย์และนักวิชาการจากหลากหลายสาขาทั้งในประเทศไทยเอง และส่งตรงจากประเทศเกาหลี เพื่อมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นด้านภาษา สังคม วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีอย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อให้คุณครูมัธยมสามารถนำไปสร้างและประยุกต์สู่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้มีการระดมความคิดเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อเสนอแนะจากคุณครูผู้ที่เผชิญกับปัญหาโดยตรง ถือเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งในการนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไทย และส่งเสริมความเข้าใจอันดีของประชาชนไทยที่มีต่อสาธารณรัฐเกาหลี และประชาชนชาวเกาหลีใต้ต่อไป

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของไทยที่มีบทบาทในฐานะผู้บุกเบิกการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา ได้ดำเนินการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการศึกษาภาษาเกาหลีในประเทศไทยมาโดยตลอด ได้แก่ จัดทำนโยบายการศึกษาภาษาเกาหลี จัดเตรียมหลักสูตรการศึกษา สนับสนุนและจัดทำแนวทางฝึกอบรมครูผู้สอน แผนกิจกรรมการศึกษา จัดทำตำราเรียนภาษาเกาหลี และจัดทำรูปแบบและวิธีการประเมินผลภาษาเกาหลี

สามารถดูรูปภาพภายในงานเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก
วีดิโอประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน คลิก

img_0112
img_0117
img_0147
img_0150
img_0163
img_0180
img_0187
img_0193
img_0196
img_0218
img_0219
img_0251
img_0261
img_0288
img_0292
img_0309
img_0318
img_0348
img_0350
img_0384
 
 
3482070