hs header
Menu

เรียนรู้จริงจัดรายการจริงกับการอบรมดีเจ-โดนใจโดยภาคภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์ฯม..ปัตตานี

เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2563 อาจารย์นันทพร แสงมณี และอาจารย์พิชามญชุ์ วรรณชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเป็นนักจัดรายการวิทยุ "ดีเจ-โดนใจ" แก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทยชั้นปีที่ 1 และ 2 โดยเชิญดีเจบ่าวดำจากคลื่นวิทยุ 93 Mhz. ปัตตานี และดีเจเอ็กซ์จากคลื่นวิทยุ 107.25Mhz. มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรง บอกเล่าเคล็ดลับสู่การเป็นดีเจ นอกจากนั้นยังได้ฝึกปฏิบัติการบทวิทยุสำหรับจัดรายการประเภทต่างๆ ทั้งยังได้ลองเป็นดีเจ จัดรายการวิทยุประกวดกันในโครงการอีกด้วย

30257
30258
30259
30260
30261
30262
30263
30264
30265
30266
30267
30268
30269
30270
30271
30272
30273
30274
30276
 
 
3640409