hs header
Menu

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสรรค์กิจกรรมพัฒนา ระหว่างคณะสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

เมื่อวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสรรค์กิจกรรมพัฒนา ระหว่างคณะสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมดังนี้

  1. 1. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพซึ่งแบ่งเป็น 8 กลุ่มคือ1. กลุ่มคณบดี 2. กลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ 3. กลุ่มสาขาวิชาด้านภาษา 4. กลุ่มสาขาวิชาด้านสารสนเทศศาสตร์ 5. กลุ่มสายสนับสนุนด้านบริหาร 6. กลุ่มสายสนับสนุนด้านยุทธศาสตร์ 7. กลุ่มสายสนับสนุนด้านวิชาการ และ 8. กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
  3. การดูงานที่หอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  4. 3. ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เยี่ยมชมตลาดอินโดจีน และตลาดผ้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน จ.อุดรธานี

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 3 สถาบันในครั้งนี้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดแลกเปลี่ยนปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา ทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมถึงการเสนอแนวคิดการแชร์ฐานข้อมูลความรู้ระหว่าง 3 สถาบัน นอกจากนั้นยังได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรระหว่าง 3 สถาบัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในอนาคตอีกด้วย

img_8408
img_8414
img_8417
img_8421
img_8440
img_8443
img_8455
img_8457
img_8460
img_8466
img_8473
img_8474
img_8476
img_8477
img_8479
img_8482
img_8485
img_8488
img_8492
img_8495
 
 
3640395