hs header
Menu

การมอบทุนการศึกษาและของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีแก่คณาจารย์และนักศึกษาที่ทำผลงานดีเด่นการประชุมกรรมการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีประจำวันที่๒๓กุมภาพันธ์๒๕๖๔

เมื่อเช้าวันนี้ ( ๒๓กุมภาพันธ์๒๕๖๔ ) ในการประชุมกรรมการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีประจำวันที่๒๓กุมภาพันธ์๒๕๖๔ห้องวิจารย์ศุภกิจชั้นอาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานีได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวนคนได้แก่

.

.นางสาวแวซารีนากรุษกระบี่รหัสนักศึกษา๖๓๒๐๒๑๐๓๓๑

.นางสาวรีฟฮานกาเต๊ะรหัสนักศึกษา๖๓๒๐๒๑๐๐๓๖

.นางสาวนูรมีโตะสือแมรหัสนักศึกษา๖๒๒๐๒๑๐๕๐๓

.นายแวมูฮัมหมัดมะเซ็งรหัสนักศึกษา๖๓๒๐๒๑๐๓๕๐

.นางสาวนาฟีซะห์มาดือโรงรหัสนักศึกษา๖๑๒๐๒๑๐๒๖๔

.นายวันอับดุรรออุฟหมานสนิทรหัสนักศึกษา๖๓๒๐๒๑๐๑๓๒

.

ในการนี้ได้มีการมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีแก่คณาจารย์และนักศึกษาที่ทำผลงานดีเด่นดังนี้

.

. อาจารย์แวมัสนาแวยูโซ๊ะอาจารย์สาขาวิชาภาษามลายูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นประเภทบทความวิจัยภาษามลายูในหัวข้อเรื่อง Analisis Penceritaan Antologi Cerpen dari Patani 'Langit Kelabu di Masjid Kerisek' : Satu Kajain Stilistik ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาครั้งที่ "อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาในศตวรรษที่๒๑ความท้าทายในยุค New Normal” จัดโดยคณะวิทยาการอิสลามมอ.ปัตตานีเมื่อวันพุธที่๒๓ธันวาคม๒๕๖๓

.

. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิเชฐแสงทองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีได้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์สาขาวิชาวรรณคดีไทย (รหัส๗๒๐๔)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำนวลคำมณีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์สาขาวิชาปรัชญา (รหัส๘๐๐๑) ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคราวประชุมครั้งที่๔๑๘ (/๒๕๖๔) เมื่อวันที่๑๖มกราคม๒๕๖๔ที่ผ่านมา

.

. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับประเทศโดยศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศสำนักงานกรุงเทพมหานครได้จัดการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสะพานสู่จีนประจำปี๒๕๖๓พิเศษเมื่อเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๓และโครงการแข่งขันการประกวดร้องเพลงจีนออนไลน์สะพานสูจีนประจำปี๒๕๖๓เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงศึกษาภาษาจีนครบ๔๐ปีและการสถาปนาความสัมพันธ์ไทยจีนครบรอบ๔๕ปี

ในโอกาสดังกล่าวนางสาวภัทรสุดาสิทธิพันธ์นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนและนายธนากรบุญสพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับทั้งนี้อาจารย์ .MR. FAN MING XIN (อาจารย์คณะชาวต่างชาติ) เป็นผู้ควบคุมและปรึกษาในการประกวดในครั้งนี้โดยได้เข้ารับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์สะพานสู่ภาษาจีนประจำปี๒๕๖๓เมื่อวันที่กุมภาพันธ์๒๕๖๔

huso_psu_img_7033_00001
huso_psu_img_7038_00002
huso_psu_img_7043_00003
huso_psu_img_7049_00004
huso_psu_img_7051_00005
huso_psu_img_7060_00006
huso_psu_img_7079_00007
huso_psu_img_7087_00008
huso_psu_img_7090_00009
huso_psu_img_7100_00010
huso_psu_img_7110_00011
huso_psu_img_7112_00012
huso_psu_img_7117_00013
huso_psu_img_7134_00014
huso_psu_img_7167_00016
huso_psu_img_7191_00017
 
 
3724561