hs header
Menu

อบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา หัวข้อ ทำความรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเบื้องต้น  เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์  2560


หน่วยวิชาการ และหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ " ทำความรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเบื้องต้น" เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฎิบัิติการ 50120 โดยมีวิทยากร คือ นายนิอัศอาร์ วารีมาศ และนายอายีซัน เจะอีแต และนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และชั่วโมงกิจกรรมกทักษะทางวิชาการ 3 ชั่วโมง

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 
 
1766805