hs header
Menu

อบรมการทำหนังสือราชการ และจดหมายเวียน ด้วยโปรแกรม Microsoft Word เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560


หน่วยวิชาการ และหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ " อบรมการทำหนังสือราชการ และจดหมายเวียน ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฎิบัิติการ 50119 โดยมีวิทยากร คือ นางวาสนา สีลาภเกื้อ และนางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง และนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และชั่วโมงกิจกรรมกทักษะทางวิชาการ 3 ชั่วโมง

IMG_0002
IMG_0003
IMG_0004
IMG_0005
IMG_0006
IMG_0007
IMG_0008
IMG_0009
IMG_0010
IMG_0011
IMG_0012
IMG_0013
IMG_0014
IMG_0015
IMG_0016
IMG_0017
IMG_0018
IMG_0019
IMG_0020
IMG_0021
 
 
1650115