hs header
Menu

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ จัดอบรมเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ 14 จังหวัดภาคใต้ และการเสริมสร้างพลังอำนาจ (empowerment) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560


สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ จัด"โครงการอบรมเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ 14 จังหวัดภาคใต้ และการเสริมสร้างพลังอำนาจ (empowerment) ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 
 
1650117