hs header
Menu

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยในเครือข่ายนักวิจัย ม.อ.ปัตตานี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยในเครือข่ายนักวิจัย ม.อ ปัตตานี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้ โครงการวิจัยและพัฒยาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

  1. การบูรณาการผลการวิจัยไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ชูสุข จากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  2. กรอบการทำงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 
 
1650108