hs header
Menu

โครงการวัฒนธรรมสัญจร HUSO RALLY ครั้งที่ 6 : ทำดีเพื่อพ่อ..ส่งต่อให้น้อง เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2560       


        ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจร HUSO RALLY ครั้งที่ 6 : ทำดีเพื่อพ่อ..ส่งต่อให้น้อง ณ โรงเรียนวัดโรงเหล็ก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมมอบสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน

        ทั้งนี้ในการจัดโครงการดังกล่าวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภายนอก ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียน และนักเรียนโรงเรียนวัดโรงเหล็ก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โดยมียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 45,535 บาท (สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

        ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงใคร่ขอขอบพระคุณ ผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ เป็นอย่างสูง

 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 
 
1766817