hs header
Menu

ถอดบทเรียนการทำงานตามแผนงาน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม“ถอดบทเรียนการทำงานตามแผนงาน งวดที่ 1" วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และ ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลำนครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
1766815