hs header
Menu

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนางานวิจัยในเครื่อข่ายนักวิจัย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560


ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลำนครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนางานวิจัยในเครื่อข่ายนักวิจัย ม.อ. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พค 60 ณ ห้องจิตตปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
1650136