hs header
Menu

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงาน


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะไปฝึกปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 
 
1814998