hs header
Menu
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเป็นนักจัดรายการวิทยุ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเป็นนักจัดรายการวิทยุ "ดีเจ-โดนใจ" โดยภาคภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี วันที่ 18-19 มกราคม 2563 (19)
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานแสดงกตัญญุตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานแสดงกตัญญุตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 (27)
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KOREAN STUDIES WORKSHOP FOR NON-KOREAN EDUCATORS 2019
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KOREAN STUDIES WORKSHOP FOR NON-KOREAN EDUCATORS 2019 (45)
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ดินแดนแฟนตาซี: ความจริงและจินตนาการในสังคมดิจิทัล” ในวาระครบรอบ 45 ปี คณะมนุษยศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ดินแดนแฟนตาซี: ความจริงและจินตนาการในสังคมดิจิทัล” ในวาระครบรอบ 45 ปี คณะมนุษยศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (824)
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 (288)
การนำเสนอผลงานเชิงพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
การนำเสนอผลงานเชิงพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 (190)
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2562  ณ จังหวัดตรัง
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดตรัง (140)
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับสสส. จัดการประชุมเวทีทบทวนก้าวย่าง “จากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” และเวทีสรุปผลการวิจัย 42 พื้นที่ 84 งานวิจัยและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับสสส. จัดการประชุมเวทีทบทวนก้าวย่าง “จากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” และเวทีสรุปผลการวิจัย 42 พื้นที่ 84 งานวิจัยและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 (231)
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนผลการสังเคราะห์งานวิจัยรายประเด็น” ภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนผลการสังเคราะห์งานวิจัยรายประเด็น” ภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ (28)
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะทำงานโครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุม LC4 ศูนย์ภาษา เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะทำงานโครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุม LC4 ศูนย์ภาษา เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 (20)
2939861