hs header
Menu
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง จัด “เวทีขับเคลื่อนงานเฉพาะประเด็น” ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องพญาอินทิรา โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง จัด “เวทีขับเคลื่อนงานเฉพาะประเด็น” ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องพญาอินทิรา โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี (58)
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะทำงานโครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุม LC4 ศูนย์ภาษา เมื่อวันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะทำงานโครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุม LC4 ศูนย์ภาษา เมื่อวันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562  (24)
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ ต่อคณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชน พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ณ ห้องประชุมอาชาวี โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ ต่อคณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชน พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ณ ห้องประชุมอาชาวี โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (14)
บริษัทในเครือกรีนรีเวอร์กรุ๊ป สอบสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน และภาษาอังกฤษ เพื่อรับเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา
บริษัทในเครือกรีนรีเวอร์กรุ๊ป สอบสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน และภาษาอังกฤษ เพื่อรับเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา (9)
อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี นำเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ
อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี นำเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ (43)
งานคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการให้ความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงินแก่บุคลากร ในวันที่ 16 มกราคม 2562
งานคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการให้ความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงินแก่บุคลากร ในวันที่ 16 มกราคม 2562 (46)
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการแนะแนวนักเรียนและครูจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 11 ธันวาคม 2561
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการแนะแนวนักเรียนและครูจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 (81)
คณบดีนำคณะผู้บริหารมอบของขวัญปีใหม่แด่ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี วันที่ 21 ธันวาคม 2561
คณบดีนำคณะผู้บริหารมอบของขวัญปีใหม่แด่ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี วันที่ 21 ธันวาคม 2561 (13)
ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดห้อง GSB Innovation Club ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดห้อง GSB Innovation Club ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 (127)
สาขาสังคมสงเคราะห์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเทคนิคการฟื้นฟูพลังอำนาจภายในผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561
สาขาสังคมสงเคราะห์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเทคนิคการฟื้นฟูพลังอำนาจภายในผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 (38)
2939939