hs header
Menu
การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 (186)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 (65)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสารสนเทศมืออาชีพ เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสารสนเทศมืออาชีพ เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 (68)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษามาลายู) เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษามาลายู) เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 (210)
การสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
การสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 (47)
โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2559
โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2559 (51)
งานละศีลอด ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559
งานละศีลอด ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 (80)
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบ Admission ปีการศึกษา 2559
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบ Admission ปีการศึกษา 2559 (39)
นิเทศนักศึกษาสหกิจนานาชาติ ระหว่างวันที่ 21 – 26 เมษายน 2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
นิเทศนักศึกษาสหกิจนานาชาติ ระหว่างวันที่ 21 – 26 เมษายน 2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (19)
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อ
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อ "Brain-Based Learning in Action" ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 (90)
1761903