hs header
Menu
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้างานวิจัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้างานวิจัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 (14)
การสอบสัมภาษณ์รอบแอดมิดชั่น ประจำปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
การสอบสัมภาษณ์รอบแอดมิดชั่น ประจำปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 (40)
กิจกรรมละศีลอด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560
กิจกรรมละศีลอด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 (96)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงาน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงาน (22)
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 15 ปี คณะวิทยาการสื่อสาร
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 15 ปี คณะวิทยาการสื่อสาร (14)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยท้องถิ่น ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยท้องถิ่น ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 (52)
การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนางานวิจัยในเครื่อข่ายนักวิจัย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนางานวิจัยในเครื่อข่ายนักวิจัย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 (18)
สัมมนาเกาหลีศึกษาให้แก่ผู้สอนเกาหลีชาวไทย พร้อมชูประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษารองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560
สัมมนาเกาหลีศึกษาให้แก่ผู้สอนเกาหลีชาวไทย พร้อมชูประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษารองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 (237)
โครงการ English Plus Project 2017 ในหัวข้อ Learning English through Dramatization เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2560
โครงการ English Plus Project 2017 ในหัวข้อ Learning English through Dramatization เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2560 (204)
บริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งคณะ 43 ปี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
บริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งคณะ 43 ปี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 (18)
3482209