hs header
Menu
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม IM (ลูกหลาน) อาสาแชร์… ความรู้สู่ผู้สูงอายุ เมื่อวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2559
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม IM (ลูกหลาน) อาสาแชร์… ความรู้สู่ผู้สูงอายุ เมื่อวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2559 (85)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (45)
ประชุมสัมมนาระดับชาติ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยครั้งที่ 2 เรื่อง มาตรฐานเพื่อการรับรองวิชาชีพสารสนเทศในศตวรรษที่ 21
ประชุมสัมมนาระดับชาติ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยครั้งที่ 2 เรื่อง มาตรฐานเพื่อการรับรองวิชาชีพสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 (71)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจรจาความร่วมมือด้านวิจัยและด้านอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย จำนวน 2 มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2559
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจรจาความร่วมมือด้านวิจัยและด้านอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย จำนวน 2 มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2559 (76)
การบรรยายเรื่อง “การทำวิจัยทางมนุษยศาสตร์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
การบรรยายเรื่อง “การทำวิจัยทางมนุษยศาสตร์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (56)
กิจกรรมบ่ายวันพุธ ในหัวข้อ มือใหม่ หัดเขียนแผนธุรกิจ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมบ่ายวันพุธ ในหัวข้อ มือใหม่ หัดเขียนแผนธุรกิจ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 (8)
โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ” (Stateless Children Protection Project) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ” (Stateless Children Protection Project) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 (12)
พิธีร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
พิธีร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 (21)
การซ้อมรับปริญญาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2559
การซ้อมรับปริญญาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2559 (313)
กิจกรรม HUSO GIFT FOR LIFE รับบริจาคโลหิตจากนักศึกษาและบุคลากร เมื่อวัน 20 กันยายน 2559
กิจกรรม HUSO GIFT FOR LIFE รับบริจาคโลหิตจากนักศึกษาและบุคลากร เมื่อวัน 20 กันยายน 2559 (182)
1894359