hs header
Menu
โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2559
โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2559 (51)
งานละศีลอด ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559
งานละศีลอด ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 (80)
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบ Admission ปีการศึกษา 2559
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบ Admission ปีการศึกษา 2559 (39)
นิเทศนักศึกษาสหกิจนานาชาติ ระหว่างวันที่ 21 – 26 เมษายน 2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
นิเทศนักศึกษาสหกิจนานาชาติ ระหว่างวันที่ 21 – 26 เมษายน 2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (19)
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อ
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อ "Brain-Based Learning in Action" ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 (90)
โครงการ”เปิดประสบการณ์การเรียนรู้สู่นักสารสนเทศ” ระหว่างวันที่ 23-28 พ.ค.59 ณ กรุงเทพมหานคร
โครงการ”เปิดประสบการณ์การเรียนรู้สู่นักสารสนเทศ” ระหว่างวันที่ 23-28 พ.ค.59 ณ กรุงเทพมหานคร (26)
Teachers to ASEAN' 2016 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาาคม 2559 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Teachers to ASEAN' 2016 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาาคม 2559 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (121)
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม ซี. เอส. ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม ซี. เอส. ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (178)
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ จัดการประชุมความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นกับการเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2559
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ จัดการประชุมความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นกับการเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2559 (48)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 (102)
3482199