hs header
Menu
คณบดีนำคณะผู้บริหารมอบของขวัญปีใหม่แด่ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี วันที่ 21 ธันวาคม 2561
คณบดีนำคณะผู้บริหารมอบของขวัญปีใหม่แด่ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี วันที่ 21 ธันวาคม 2561 (13)
ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดห้อง GSB Innovation Club ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดห้อง GSB Innovation Club ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 (127)
สาขาสังคมสงเคราะห์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเทคนิคการฟื้นฟูพลังอำนาจภายในผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561
สาขาสังคมสงเคราะห์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเทคนิคการฟื้นฟูพลังอำนาจภายในผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 (38)
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “บทบาทของสตรีในการพัฒนาสังคมชายแดนใต้” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “บทบาทของสตรีในการพัฒนาสังคมชายแดนใต้” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 (17)
พิธีมอบทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีมอบทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (34)
สาขาบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดอบรมสปาฮาลาลเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่อาชีพ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
สาขาบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดอบรมสปาฮาลาลเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่อาชีพ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  (82)
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ รับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560-2561 เนื่องในวันรูสะมิแล 9 พฤศจิกายน 2561
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ รับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560-2561 เนื่องในวันรูสะมิแล 9 พฤศจิกายน 2561 (37)
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาญาลันนันบารู  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเวทีคื
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาญาลันนันบารู องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเวทีคื (57)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จัดงาน “ชักพระ ออกพรรษา ประจำปี 2561” ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 เป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จัดงาน “ชักพระ ออกพรรษา ประจำปี 2561” ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 เป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (149)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2560 (25)
3482167