hs header
Menu
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “บทบาทของสตรีในการพัฒนาสังคมชายแดนใต้” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “บทบาทของสตรีในการพัฒนาสังคมชายแดนใต้” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 (17)
พิธีมอบทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีมอบทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (34)
สาขาบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดอบรมสปาฮาลาลเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่อาชีพ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
สาขาบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดอบรมสปาฮาลาลเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่อาชีพ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  (82)
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ รับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560-2561 เนื่องในวันรูสะมิแล 9 พฤศจิกายน 2561
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ รับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560-2561 เนื่องในวันรูสะมิแล 9 พฤศจิกายน 2561 (37)
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาญาลันนันบารู  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเวทีคื
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาญาลันนันบารู องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเวทีคื (57)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จัดงาน “ชักพระ ออกพรรษา ประจำปี 2561” ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 เป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จัดงาน “ชักพระ ออกพรรษา ประจำปี 2561” ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 เป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (149)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2560 (25)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงาน “ภัทรมหาราชสดุดี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงาน “ภัทรมหาราชสดุดี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 (25)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษามลายู เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษามลายู เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 (52)
ดร.สรรวภัทร พัฒโร รองคณบดีฯ นำคณะผู้บริหารและอาจารย์แผนกภาษามลายูเยือนสถาบันภาษาและวรรณกรรมแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย (DBP) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561
ดร.สรรวภัทร พัฒโร รองคณบดีฯ นำคณะผู้บริหารและอาจารย์แผนกภาษามลายูเยือนสถาบันภาษาและวรรณกรรมแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย (DBP) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 (46)
2939923